ซีรีส์ กษัตริย์นักกีฬา ตอนที่ 12

ตอนที่ 12 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระมหากรุณาธิคุณในดวงใจ

จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 08:00 น.
demo

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทรงเป็นหลักสำคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งมวล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ประเสริฐสุดนอกเหนือจากที่ทรงเป็นบริหาร นักวิชาการ และนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ล้วนเหมาะสมกับสุขภาพ และความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ทั้งมวลทุกประการแล้ว

ในด้านการกีฬา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยและทรงเล็งเห็นว่า การกีฬาเป็นสิ่งจำเป็น และ เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคล และ ประเทศชาติ โดยได้พระราชทานพระบรมราชโองการ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติว่า

“ในหลักการกีฬาเป็นสิ่งที่มีจุดประสงค์พื้นฐาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และเพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ดีขึ้นมาเวลานี้ การกีฬาก็นับว่ามีความสำคัญในทางอื่นด้วย คือ ในทางสังคม ทำให้คนในประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพของร่างกายและของจิตใจ ทำให้สามารถที่จะอยู่เป็นสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญของบ้านเมือง และโดยเฉพาะในการกีฬาระหว่างประเทศก็ได้เพิ่มความสำคัญกับมนุษย์อื่น ซึ่งอยู่ในประเทศอื่น ฉะนั้น กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง ถ้าปฏิบัติกีฬาอย่างถูกต้องหมายถึงว่า ปฏิบัติกีฬาด้วยความเรียบร้อยด้วยความสุขภาพก็ทำให้มีชื่อเสียงเหมือนกัน และจะส่งเสริมความสามัคคีในประเทศชาติ” (พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 28 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2531)จากประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัย และโปรดทรงกีฬาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ กีฬาที่ทรงโปรดนั้นเป็นกีฬาที่มิใช่ใช้พลกำลังอย่างเดียว แต่จะเป็นกีฬาที่ต้องทรงอาศัยเทคนิคไหวพริบ ความละเอียดอ่อนมาประยุกต์กับความรู้ ความสามารถรอบตัวเข้าช่วย และทรงสนพระทัยหลายประเภท ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศ ทรงโปรดสกีนํ้า เรือใบ เรือกรรเชียง พระแสงปืน แบดมินตัน การแข่งขันรถเล็ก กอล์ฟเล็ก รวมทั้งการออกกำลังพระวรกายด้วยการวิ่งเหยาะหรือจ๊อกกิ้ง การเดินเร็วการทรงจักรยาน

นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงสนพระทัยกีฬาการแข่งขันแล้ว ยังสนพระทัยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และได้ทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างถูกหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกขั้นตอน อาทิเช่น มีการจดบันทึกพระชีพจรความดันพระโลหิตทั้งก่อนและหลังทรงออกกำลังพระวรกายอย่างสมํ่าเสมอ และทรงศึกษาตลอดเวลาว่าควรจะเริ่มต้นออกกำลังพระวรกายอย่างไร มีการอบอุ่นพระวรกายอย่างไร และผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังพระวรกายแล้วอย่างไร 

โดยทรงเช่นนี้เป็นกิจวัตร เป็นแบบฉบับของนักกีฬาที่ดี ถึงแม้ในวโรกาสเสด็จแปรพระราชฐานไปในที่ต่าง ๆ ในเวลากลางวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวจะอุทิศเวลาเพื่อราษฎรของพระองค์กว่าจะเสร็จสิ้นพระราชภารกิจแม้เป็นเวลาคํ่ามืดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงออกกำลังพระวรกายด้วยการพระราชดำเนินเร็ว เป็นระยะทางนับเป็น 100 เมตรเพื่อให้พระวรกายของพระองค์แข็งแรง พร้อมที่จะเสด็จไปในที่ต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ได้เสมอ ความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งในคุณสมบัติของการกีฬาและการออกกำลังกายได้เป็นที่ประจักษ์ในหลายสถานอยู่เสมอ ที่ถือเป็นตัวอย่างที่หนึ่งได้คือ พระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานทรงพระประชวรในปี พ.ศ. 2525 ความว่า

“การออกกำลังกายนั้น ถ้าทำน้อยไปร่างกายและจิตใจก็จะเฉา ถ้าทำมากไปร่างกายและจิตใจก็จะชํ้า” ซึ่งตรงกับหลักการอันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยแท้ในด้านพระราชกรณียกิจทางการกีฬาของชาติเป็นที่กระจ่างชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการศึกษาทรงศึกษาและทรงทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เองเพื่อให้พสกนิกรได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ กับ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย กับสมาคมกีฬาสมัครเล่น รวม 13 สมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่

    1. สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    2. สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    3. สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    4. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    5. สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    6. ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    7. สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    8. สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    9. สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    10. สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    11. สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
    12. สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    13. สมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน ในพระบรมราชูปถัมภ์

และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 13 กีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ครั้งที่ 8 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 และครั้งที่ 18 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขันทุกครั้ง ได้ทรงพระราชทานไฟพระฤกษ์ให้กับการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาแหลมทอง กีฬาซีเกมส์ดังกล่าว รวมทั้งยังได้พระราชทานไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วย

นอกเหนือจากเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาแหลมทอง กีฬาซีเกมส์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาครั้งสำคัญอยู่เนืองนิจ

ทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกสาขาโปรดเกล้าให้นักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันต่างประเทศได้เข้าเฝ้าขอพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นศิริมงคลทรงพระราชทานข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับใส่เกล้านำไปปฏิบัติอยู่เสมอ.